Dlaczego REIT wypłacają 90% dywidendy? (2024)

Dlaczego REIT wypłacają 90% dywidendy?

Ta strukturapozwala REIT-om działać bez płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, o ile spełniają określone wymogi regulacyjne, w tym wypłacają akcjonariuszom co najmniej 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Jaka jest zasada 90% REIT?

Aby zakwalifikować się jako REIT, spółka musi mieć większość swoich aktywów i dochodów powiązaną z inwestycjami w nieruchom*ościmusi co roku wypłacać akcjonariuszom co najmniej 90 procent swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend.

Jaka jest zasada 75 75 90 dla REIT?

Zainwestuj co najmniej 75% wszystkich swoich aktywów w nieruchom*ości. Uzyskuje co najmniej 75% swoich dochodów brutto z czynszów od nieruchom*ości, odsetek od kredytów hipotecznych finansujących nieruchom*ości lub ze sprzedaży nieruchom*ości. Co roku płaci co najmniej 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend dla akcjonariuszy.

Jaki procent REIT stanowi dywidenda?

Amerykańskie REIT-y w indeksie FTSE Nareit All Equity REITs zyskały na wartościod dwóch do 16 procentdywidenda w zależności od rodzaju nieruchom*ości, stan na listopad 2023 r. Najwyższa stopa zwrotu w przypadku REIT-ów finansujących mieszkanie wyniosła 16,04 proc. w porównaniu do 4,59 proc. w przypadku wszystkich REIT-ów kapitałowych.

Dlaczego REIT-y wypłacają tak wysokie dywidendy?

REIT są w stanie wypłacać wysokie dywidendy, ponieważsą zobowiązani do płacenia akcjonariuszom 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dochód podlegający opodatkowaniu nie obejmuje jednak odliczeń podatkowych, takich jak amortyzacja. Dzięki temu mają trochę miejsca na przechowywanie gotówki.

Dlaczego REIT mają tak wysokie dywidendy?

Dla spółki korzystne jest stać się REIT-emskutkuje brakiem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego na poziomie korporacyjnym. Zamiast tego podatki te są przerzucane na inwestorów indywidualnych. W zamian spółki te wypłacają akcjonariuszom co najmniej 90% zysków w formie dywidend, co skutkuje bardzo wysokimi zyskami.

Jaki jest dobry współczynnik wypłat dla REITów?

Zazwyczaj REIT ze wskaźnikiem wypłatyod 35% do 60%jest uważany za idealny i bezpieczny przed obniżkami dywidend, podczas gdy wskaźniki pomiędzy 60% a 75% są umiarkowanie bezpieczne, a wskaźniki wypłat powyżej 75% są uważane za niebezpieczne. Ponieważ wskaźnik wypłaty zbliża się do 100% zysków, generalnie wiąże się to z wysokim ryzykiem obniżki dywidendy.

Czy REIT mają obowiązek wypłacać akcjonariuszom 90 procent swojego rocznego dochodu netto w formie dywidendy?

W ramach ich strukturymuszą zwrócić inwestorom 90% swoich dochodów.1 Zatem tylko 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu można ponownie zainwestować w REIT w celu zakupu nowych udziałów. Inne wady są takie, że dywidendy REIT są opodatkowane jak regularne dochody, a niektóre REIT mają wysokie opłaty za zarządzanie i transakcje.

Dlaczego nie inwestować w REIT-y?

Wartość REIT-u opiera się na rynku nieruchom*ości, tzwjeśli stopy procentowe wzrosną i w rezultacie spadnie popyt na nieruchom*ości, może to prowadzić do spadku wartości nieruchom*ości, co negatywnie wpłynie na wartość Twojej inwestycji.

Jaka jest zasada 10-letniego REIT?

W przypadku grupowych REIT konsekwencje wcześniejszego wyjścia mają zastosowanie, gdy główna spółka grupy powiadomi całą grupęopuścić reżim w ciągu dziesięciu lat od przystąpienia lub w przypadku gdy odchodząca spółka jest członkiem Grupy REIT krócej niż dziesięć lat.

Jak właściciele REIT zarabiają?

REIT zarabiają pieniądzepoprzez hipoteki stanowiące podstawę zabudowy nieruchom*ości lub z dochodów z wynajmu po wybudowaniu nieruchom*ości. REIT zapewniają akcjonariuszom stały dochód oraz, jeśli są utrzymywane w dłuższej perspektywie, wzrost odzwierciedlający wartość posiadanej nieruchom*ości.

Skąd wiadomo, że REIT jest dobry?

Wiele (ale nie wszystkie) REITów posiada rating na poziomie inwestycyjnymujawniają swój stosunek zadłużenia do EBITDA na stronach „analizy długu” w swoich kwartalnych pakietach informacji uzupełniających. Niższy współczynnik oznacza niższy poziom zadłużenia i, w domyśle, bezpieczniejszą wspólną dywidendę.

Który REIT wypłaca najlepszą dywidendę?

8 najlepszych wysokodochodowych REITów do kupienia
REITStopa dywidendy w przyszłości
Blackstone Mortgage Trust Inc.(BXMT)12,1%
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)13,5%
Eastern Government Properties Inc. (DEA)8,3%
Realty Income Corp. (O)5,5%
Jeszcze 4 rzędy
24 stycznia 2024 r

Jakie są 3 akcje dywidendowe, które warto kupić i trzymać na zawsze?

Płacą ponadprzeciętną dywidendę, która z roku na rok rośnie.Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), NextEra Energy (NYSE: NEE) i Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC) (NYSE: BIP)wyróżnić trzech współpracowników Fool.com za ich niesamowitą zdolność do wypłaty dywidend.

Czy REITy zazwyczaj wypłacają dywidendę?

Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchom*ości (REIT) od dawna są popularną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących stałych źródeł dochodów. Fundusze te są prawnie zobowiązane do wypłacania akcjonariuszom co najmniej 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend, co czyni je doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących regularnych przepływów pieniężnych.

Czy REIT są bardziej ryzykowne niż akcje?

REIT notowane na giełdzie oferują inwestorom możliwość dodania nieruchom*ości do portfela inwestycyjnego lub konta emerytalnego i uzyskania atrakcyjnej dywidendy. REIT notowane na giełdzie są bezpieczniejszą grą niż ich niegiełdowe odpowiedniki, alenadal istnieje ryzyko.

Czy REIT są bezpieczniejsze niż akcje?

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w nieruchom*ości, która jest niezawodna, bezobsługowa i oferuje dywidendy, odpowiedzią mogą być REITy. Jeśli szukasz inwestycji obarczonej większym ryzykiem, ale o dużym potencjale, lub chcesz mieć możliwość inwestowania w określone spółki, które podziwiasz, rozwiązaniem może być zakup pojedynczych akcji.

Czy można zostać milionerem z REIT-ów?

Według danych, w dłuższej perspektywie REIT osiągają lepsze wyniki niż akcje, zapewniając średnioroczny zwrot na poziomie 11,9% w latach 1972–2021 (w porównaniu z 10,7% w przypadku indeksu S&P 500). Przy takiej stopie zwrotumiesięczna inwestycja w wysokości 300 dolarów w REIT wzrośnie do 1 miliona dolarów w ciągu około 30 lat.

Dlaczego REIT wypłacają co miesiąc dywidendę?

Płatnicy miesięcznizapewniają większą elastyczność, zwłaszcza tym, którzy wykorzystują dochód portfelowy do płacenia rachunków, dlatego zasługują one na szczególną uwagę przy tworzeniu większego portfolio. Dividend.com regularnie opracowuje nowe i innowacyjne narzędzia, aby pomóc inwestorom inwestować w akcje spółek oferujących najwyższe dywidendy.

Jaka część mojej emerytury powinna być w funduszach REIT?

Jeśli chodzi o doradców finansowych, właśnie wypełniona ankieta Chatham Partners wykazała, że ​​83% doradców finansowych inwestuje swoich klientów w REIT, a najczęściej wymienianym przez nich atrybutem jest „dywersyfikacja portfela”. Jak widać poniżej, doradcy rekomendują alokację do REIT-ów w przedziale od 4% do 12%...

Jaka jest zasada 5 50 dla REITów?

REIT będzie ściśle utrzymywany, jeśli ponad 50 procent wartości jego pozostających w obrocie akcji znajduje się bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu pięciu lub mniejszej liczby osób fizycznych w dowolnym momencie drugiej połowy roku podatkowego (jest to powszechnie określane jako Test 5/50).

Czym jest zły dochód dla REIT-ów?

Nazywa się to testem rynku geograficznego.Artykuł 856 (d) (2) (C) wyklucza niedopuszczalny dochód z tytułu usług najemcy (ITSI) z definicji czynszu za nieruchom*ość, czyniąc go „złym dochodem” w przypadku testów dochodu brutto REIT na poziomie 75% i 95%.

Czy trzeba płacić podatek od dywidend REIT?

Większość dywidend REIT jest opodatkowana jak zwykły dochód do maksymalnej stawki 37% (powrót do 39,6% w 2026 r.) plus odrębny podatek dodatkowy w wysokości 3,8% od dochodów z inwestycji. Podatnicy mogą również zasadniczo odliczyć 20% łącznej kwoty kwalifikowanego dochodu z działalności gospodarczej, która obejmuje kwalifikowane dywidendy REIT do 1 grudnia.

Dlaczego REIT osiągają słabe wyniki?

Ze względu na silną ujemną korelację,podwyżki stóp procentowych w 2022 rbezpośrednio przełożyło się na negatywne wyniki sektora nieruchom*ości w tym roku. Chociaż od października 2022 stopy procentowe w większości się nie zmieniły, wyższe stopy utrzymują ceny akcji REIT na niskim poziomie.

Dlaczego REIT mają tak duże zadłużenie?

Ponieważ firmy z branży nieruchom*ości zazwyczaj wykupują całą nieruchom*ość, tego typu transakcje wymagają dużych inwestycji początkowych, które często są finansowane dużą ilością długu.

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 26/04/2024

Views: 6192

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.