Pięć powodów, dla których kochamy golfa (2024)

Walentynki są często postrzegane jako dzień dla par.Ale prawdziwym powodem dnia jest świętowanie miłości, we wszystkich jej wielu formach.Może to być miłość, którą dzielisz z małżonkiem i rodziną lub miłość, którą masz dla swoich najlepszych przyjaciół lub miłość do golfa!Niezależnie od tego, czy masz powód, aby świętować, zdecyduj się szerzyć miłość w dowolnym momencie tutaj w Coal Creek.To tylko kilka powodów, dla których kochamy grę w golfa.

5. Możesz grać tyle dziur, ile chcesz
Oczywiście możesz zagrać w standardową 18-dołkową lub 9-dołkową rundę.Nie masz tyle czasu?Wypróbuj naszą nową 5-dołkową pętlę.W zaledwie 60 minut możesz wyjść na zewnątrz, ćwiczyć i ćwiczyć grę za jedyne 10 USD.Chcesz grać więcej?Cholera, chodź, zagraj w 72 dołki, po prostu przyjedź tu wcześnie.

4. Możesz ćwiczyć w dowolnym miejscu (dosłownie)
Możesz ćwiczyć w klubie, na zasięgu, ogrodu, salonie - wszędzie.Więc nie pozwól, aby zimowa pogoda powstrzymała cię od ulepszania gry i zaczynaniem silnego wiosny.

3. Możesz konkurować z każdym pomimo kontrastowych umiejętności
Dzięki systemowi Handicap golfiści różnych umiejętności mogą konkurować ze sobą na równym boisku.Możesz konkurować z profesjonalistą lub nowicjuszem!

2. Możesz pokochać wyzwanie tego dnia
Golf rzuca nam wyzwanie.Jest to nieprzewidywalna i z natury niedoskonała gra.Jest to gra z dyskami, brakującymi putts, nagłymi podmuchami wiatru, niefortunnymi odbiciami i niedoskonałościami w darni. Esencja gry w golfa jest dobrze reagowana na nieuniknione błędy i nieszczęścia. Twój sukces nie osiąga się poprzez udoskonalenie gry (Nawet najwięksi golfiści to zrobili!) Ale ciągle starając się ulepszyć grę, jednocześnie ucząc się akceptować i reagować na wyzwania, które odbywają się tego dnia w tej rundzie.

1. To zabawne i satysfakcjonujące!
Golf utrzymuje sprawę i zaangażowanie.Może to być przyjazna konkurencja z przyjaciółmi lub z sobą.Wyzwanie zarówno umysłu, jak i ciała i pozwala spojrzeć do wewnątrz i pracować nad poprawą.Niezależnie od tego, czy zastrzelisz 72, czy 144, nie ma nic lepszego niż spędzenie kilku godzin, a nawet popołudnia, na polu golfowym. I to uczucie, gdy po raz pierwszy złamiesz 100, 90, 80 lub nawet 70, to doniosła okazja i uświadomisz sobieJak bardzo kochasz tę grę.

Pięć powodów, dla których kochamy golfa (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.